Privacy en Cookieverklaring

Stichting NLinBusiness verwerkt jouw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Graag geeft NLinBusiness hierover de volgende informatie.

1.    Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Stichting NLinBusiness (“NLinBusiness”), Bezuidenhoutseweg  12, 2594 AV Den Haag, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67956696.

2.    Websites

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die NLinBusiness via één van haar websites aanbiedt, waaronder – maar niet beperkt tot – www.acc.nlib.nlib.totalservices.io en www.academy.acc.nlib.nlib.totalservices.io.

3.    Doel van – en rechtsgrond – voor de verwerking

NLinBusiness kan de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

(a)    Persoonlijke profiel

Als je een profiel aanmaakt op de website van NLinBusiness dan verwerkt NLinBusiness jouw persoonsgegevens om jouw gegevens die jij zelf in jouw profiel invoert actueel te houden en te bewaren om jouw gebruikerservaring van de website en diensten van NLinBusiness te verbeteren. Die diensten omvatten onder andere deelname aan de Community, fora en de International Business Academy.

De persoonsgegevens die in dit kader door NLinBusiness, haar partners – of door haar aangewezen verwerkers – worden verwerkt op basis van de grondslag toestemming zijn jouw profielfoto, voorkeuren, vaardigheden en interesses, informatie die jij deelt in reacties en berichten en jouw sociale media profielen waartoe NLinBusiness geen toegang zal verkrijgen.

(b)    Contactformulier / telefonisch contact

Als je via de website het contactformulier invult dan wel telefonisch contact opneemt dan verwerkt NLinBusiness jouw persoonsgegevens om jouw vragen of verzoeken om informatie adequaat te beantwoorden. De persoonsgegevens die in dit kader door NLinBusiness, haar partners – of door haar aangewezen verwerkers – worden verwerkt zijn jouw (voor)naam, e-mailadres, telefoonnummer en mogelijke overige persoonsgegevens die in jouw vraagstelling voorkomen.

De grondslag voor deze verwerking is in de eerste plaats het gerechtvaardigd belang van NLinBusiness om jouw persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast kun je bepaalde gegevens vrijwillig door NLinBusiness laten verwerken. Voor die verwerking is de grondslag jouw toestemming.

(c)    Aanmelden (online) cursussen International Business Academy

Als je je hebt ingeschreven voor een cursus die op de International Business Academy door één van haar partners wordt aangeboden, dan verwerkt NLinBusiness jouw persoonsgegevens om jouw aankoop en aanmelding voor die cursus te verwerken en jouw deelname aan die cursus mogelijk te maken. De persoonsgegevens die in dit kader door NLinBusiness, haar partners – of door haar aangestelde verwerkers – worden verwerkt zijn jouw (voor)naam, (bedrijfs)adres, (zakelijk) e-mail adres, telefoonnummer, betaalgegevens en uw voortgang en resultaten van de cursus(sen).

De grondslag voor deze verwerking is in de eerste plaats de uitvoering van een overeenkomst tussen NLinBusiness en één van haar partners en incidenteel de uitvoering van een overeenkomst tussen NLinBusiness en jou. Daarnaast heeft NLinBusiness een gerechtvaardigd belang bij de verwerking. Voor zover je jouw persoonsgegevens vrijwillig aan NLinBusiness heeft verstrekt en daarvoor toestemming heeft gegeven, dan is de grondslag jouw toestemming.

(d)    Nieuwsbrief

Als je je hebt aangemeld om de periodieke nieuwsbrief van NLinBusiness te ontvangen dan verwerkt NLinBusiness jouw persoonsgegevens om deze nieuwsbrief aan je toe te sturen. De persoonsgegevens die in dit kader door NLinBusiness, haar partners – of door haar aangewezen verwerkers – worden verwerkt zijn jouw (voor)naam, e-mail adres, bedrijfsnaam en bedrijfssoort.

De grondslag voor deze verwerking is jouw toestemming.

(e)    Toetreding lokale markt in Cities of Opportunity

Als je ervoor kiest gebruik te maken van de ondersteunende dienstverlening van NLinBusiness om toe te treden tot de lokale markt die gevestigd is in lokale Cities of Opportunity dan verwerkt NLinBusiness jouw persoonsgegevens om je in contact te brengen met lokale experts in het buitenland om een ‘soft landing’ aldaar te faciliteren. De persoonsgegevens die in dit kader door NLinBusiness, haar partners – of door haar aangestelde verwerkers – worden verwerkt zijn jouw (voor)naam, (bedrijfs)naam, (zakelijk) e-mail adres, telefoonnummer en functietitel.

De grondslag voor deze verwerking is een gerechtvaardigd belang van NLinBusiness bij de verwerking. Voor zover je jouw persoonsgegevens vrijwillig aan NLinBusiness hebt verstrekt en daarvoor toestemming heeft gegeven, dan is de grondslag jouw toestemming.

(f)    Inschrijving en deelname evenementen

Als je je hebt aangemeld voor een evenement dat (mede) door NLinBusiness wordt georganiseerd, dan verwerkt NLinBusiness jouw persoonsgegevens om jouw aanmelding te verwerken en jouw deelname aan dat evenement mogelijk te maken. De persoonsgegevens die in dit kader door NLinBusiness, haar partners – of door haar aangestelde verwerkers – worden verwerkt zijn jouw (voor)naam, (bedrijfs)naam, (zakelijk) e-mail adres, telefoonnummer en functietitel.

De grondslag voor deze verwerking is in de eerste plaats de uitvoering van een overeenkomst tussen NLinBusiness en jijzelf en het gerechtvaardigd belang van NLinBusiness bij de verwerking. Voor zover je jouw persoonsgegevens vrijwillig aan NLinBusiness heeft verstrekt en daarvoor toestemming heeft gegeven, dan is de grondslag jouw toestemming.

(g)    ICT-diensten

NLinBusiness verwerkt jouw persoonsgegevens om een administratieve registratie van ICT-gebruikers bij te houden. Deze registratie is nodig zodat je toegang hebt tot het netwerk, zodat je gebruik kan maken van dat netwerk en applicaties, en om eventuele storingen op te lossen. De persoonsgegevens die in dit kader door NLinBusiness, haar partners – of door haar aangestelde verwerkers – worden verwerkt zijn jouw persoonsgegevens van die zij ten behoeve van de ICT-dienstverlening heeft verkregen.

De grondslag voor deze verwerking is in de eerste plaats de uitvoering van een overeenkomst tussen NLinBusiness en jijzelf. Daarnaast worden jouw persoonsgegevens verwerkt omdat NLinBusiness daar een gerechtvaardigd belang bij heeft.

(h)    Werving en selectie

Als je bij NLinBusiness solliciteert, dan verwerkt NLinBusiness jouw persoonsgegevens om jouw sollicitatie in behandeling te nemen en af te wikkelen. De persoonsgegevens die NLinBusiness – of door haar aangestelde verwerkers – verwerkt zijn jouw (voor)naam, contactgegevens, Curriculum Vitae, (eventueel) cijferlijsten, (eventueel) referentiebrieven, (eventueel) diploma’s en een motivatiebrief.

Daarnaast kan een screening onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Dat houdt in dat NLinBusiness openbaar toegankelijke informatie over jou op het internet kan raadplegen.

De grondslagen voor deze verwerking is in de eerste plaats jouw toestemming en het gerechtvaardigd belang van NLinBusiness om te beoordelen of een (arbeids)overeenkomst met jou zal worden gesloten.

4.    Ontvangers van de persoonsgegevens

4.1    NLinBusiness deelt jouw persoonsgegevens in beginsel niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de onder 3 genoemde verwerkingsdoelen en dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. In dat kader kan NLinBusiness jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken omdat:

  • NLinBusiness die derde partij als verwerker heeft ingeschakeld;
  • NLinBusiness samen met die derde partij verwerkingsverantwoordelijke is;
  • De verwerking van jouw persoonsgegevens door een derde noodzakelijk is om een overeenkomst met jou uit te voeren;
  • Jij daar toestemming voor hebt gegeven;
  • Er sprake is van een gerechtvaardigd belang van NLinBusiness;
  • Daartoe op NLinBusiness een wettelijke verplichting rust.

4.2    Derden verwerkers

Indien derden aan te merken zijn als een verwerker zijn zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG, dan sluit NLinBusiness in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst.

4.3    Gezamenlijk verantwoordelijke

Indien zowel NLinBusiness als de derde aan te merken zijn als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 26 AVG, dan zal NLinBusiness met die partij een regeling overeenkomen.

4.4    Partners

In het kader van de verwerkingsactiviteiten en op basis van bovengenoemde verwerkingsgrondslagen kunnen jouw persoonsgegevens worden gedeeld met strategische partners waarmee NLinBusiness onder andere evenementen en cursussen organiseert.

4.5    Community

Indien jij daarvoor toestemming hebt gegeven, worden jouw persoonsgegevens in de Online Community en in de Academy gedeeld.

4.6    Opdrachtnemers en dienstverleners

NLinBusiness kan jouw persoonsgegevens ook delen met door haar ingeschakelde opdrachtnemers, zoals ICT-dienstverleners, betaaldiensten en leveranciers van cookies.

5.    Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Jouw persoonsgegevens kunnen door NLinBusiness worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte. Jouw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven naar landen zonder passend beschermingsniveau als dit op grond van artikel 49 AVG is toegestaan. In dat geval draagt NLinBusiness zorg voor de benodigde documentatie om jouw privacy en de bescherming daarvan te waarborgen.

NLinBusiness is op de hoogte van de uitspraak van het HvJEU van 16 juli 2020. Deze uitspraak heeft consequenties voor het ‘EU-VS Privacyshield’. NLinBusiness hecht zeer veel waarde aan jouw privacy en de bescherming daarvan en zal er alles aan doen om doorgifte van jouw persoonsgegevens naar de Verenigde Staten zoveel mogelijk te beperken. Indien doorgifte van jouw persoonsgegevens naar de Verenigde Staten noodzakelijk is in het kader van één van bovengenoemde verwerkingsdoeleinden zal NLinBusiness passende en adequate maatregelen treffen zodat jouw persoonsgegevens met de grootste zorgvuldigheid worden verwerkt.

6.    Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder 3 genoemde doeleinden. Voor zover een wettelijke bewaartermijn van toepassing is, dan zal NLinBusiness jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan de wettelijke termijn die daarvoor geldt.

7.    Beveiliging persoonsgegevens

NLinBusiness heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de persoonsgegevens die NLinBusiness verwerkt.

8.    Cookies

NLinBusiness maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Wanneer je de websites van NLinBusiness voor het eerst bezoekt, toont NLinBusiness een pop-up met uitleg over cookies.

8.1    Cookie instellingen

Zodra je op  ‘cookies accepteren’ klikt geef je NLinBusiness toestemming om de categorieën cookies en plug-ins te gebruiken die je hebt geselecteerd in de pop-up en welke zijn omschreven in de cookieverklaring. Je kan je keuze altijd wijzigen door te klikken op de knop ‘Privacy en Cookies’ onderaan de pagina.

8.2    Verwijderen cookies

Je kan je browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Ook kan je alle cookies verwijderen die in jouw browser zijn geplaatst. Raadpleeg de helpfunctie van jouw browser om te zien op welke wijze je de cookies kan verwijderen. Je moet er rekening mee houden dat het verwijderen of blokkeren van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website van NLinBusiness niet (goed) meer werken.

8.3    Functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat jouw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgt NLinBusiness ervoor dat je de websites makkelijker kunt bezoeken en gebruiken. Op deze manier hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan de websites van NLinBusiness en is het onder andere mogelijk dat de artikelen in jouw winkelmandje bewaard blijven totdat je hebt afgerekend. Deze cookies zijn geheel anoniem en mag NLinBusiness plaatsen zonder dat je hier toestemming voor geeft.

8.4    Analytische en statistische cookies

Indien je daarvoor toestemming geeft, plaatst NLinBusiness een statistische c.q. analytische cookie van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. NLinBusiness gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. NLinBusiness heeft hier geen invloed op. NLinBusiness heeft deze analytische cookies privacy vriendelijk ingesteld volgens de instructie van de Autoriteit Persoonsgegevens. Jouw privacy wordt daarmee zo goed mogelijk beschermd.

Je kan je toestemming voor het plaatsen van statistische cookies te allen tijde intrekken of wijzigen.

8.5    Tracking en marketing cookies

Indien je daarvoor toestemming geeft, plaatsen NLinBusiness of haar adverteerders “tracking cookies” op jouw computer. Deze cookies gebruikt NLinBusiness om bij te houden welke pagina’s je bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van jouw online gedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die NLinBusiness over jouw bezoek aan andere websites krijgt waarop NLinBusiness adverteert. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor jou zijn.

Je kan je toestemming voor het plaatsen van tracking cookies te allen tijde intrekken of wijzigen.

8.6    Overzicht cookies

Hotjar

Functioneel, Statistieken, Statistieken (anoniem)

Gebruik

We gebruiken Hotjar voor heat maps and screen recordings. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Hotjar Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Expiratie
30 minuten
Functie
Opslaan van taalvoorkeuren
Naam
Expiratie
1 jaar
Functie
Opslaan van taalvoorkeuren
Naam
Expiratie
1 jaar
Functie
Opslaan van taalvoorkeuren
Naam
Expiratie
sessie
Functie
Opslaan of een bericht is verborgen
Naam
Expiratie
Functie
Naam
Expiratie
1 jaar
Functie
Opslaan van taalvoorkeuren
Naam
Expiratie
sessie
Functie
Opslaan van taalvoorkeuren
Naam
Expiratie
sessie
Functie
Volgen van bezoeken over verschillende websites
Naam
Expiratie
sessie
Functie

Statistieken

Naam
Expiratie
1 jaar
Functie
Opslaan van taalvoorkeuren
Naam
Expiratie
sessie
Functie
Opslaan van een unieke gebruikers ID
Naam
Expiratie
30 minuten
Functie
Volgen van acties door gebruikers op een webpagina
Naam
Expiratie
sessie
Functie
Eerste bezoek op de site opslaan

Statistieken (anoniem)

Naam
Expiratie
sessie
Functie
Opslaan van geanonimiseerde statistieken

Google Analytics

Statistieken (anoniem), Statistieken

Gebruik

We gebruiken Google Analytics voor website statistics. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google Analytics Privacyverklaring.

Statistieken (anoniem)

Naam
Expiratie
2 jaren
Functie
Opslaan van taalvoorkeuren
Naam
Expiratie
1 dag
Functie
Opslaan van taalvoorkeuren

Statistieken

Naam
Expiratie
permanent
Functie
Opslaan van een unieke gebruikers ID
Naam
Expiratie
1 jaar
Functie
Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven
Naam
Expiratie
permanent
Functie
Berekenen van tijd tot aankoop
Naam
Expiratie
6 maanden
Functie
Opslaan van gebruikte zoekwoord en zoekmachine

WPML

Functional

Gebruik

We gebruiken WPML voor locale management. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functional

Naam
Expiratie
1 day
Functie
Store language settings

Google reCAPTCHA

Marketing/Tracking

Gebruik

We gebruiken Google reCAPTCHA voor spam prevention. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google reCAPTCHA Privacyverklaring.

Marketing/Tracking

Naam
Expiratie
session
Functie
Read and filter requests from bots
Naam
Expiratie
session
Functie
Read and filter requests from bots
Naam
Expiratie
persistent
Functie
Read and filter requests from bots
Naam
_grecaptcha
Expiratie
persistent
Functie
Adverteren of retargeting

Google Maps

Marketing/Tracking

Gebruik

We gebruiken Google Maps voor maps display. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google Maps Privacyverklaring.

Marketing/Tracking

Naam
Expiratie
expires immediately
Functie
Read user IP address

Vimeo

Statistics, Functioneel

Gebruik

We gebruiken Vimeo voor video display. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Vimeo Privacyverklaring.

Statistics

Naam
Expiratie
10 minutes
Functie
Store and track audience reach
Naam
Expiratie
2 years
Functie
Store the user's usage history

Functioneel

Naam
Expiratie
30 minuten
Functie
Verzoeken van bots filteren

YouTube

Marketing/Tracking, Functional

Gebruik

We gebruiken YouTube voor video display. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de YouTube Privacyverklaring.

Marketing/Tracking

Naam
Expiratie
session
Functie
Store location data
Naam
Expiratie
session
Functie
Store and track interaction
Naam
Expiratie
8 months
Functie
Store user preferences

Functional

Naam
Expiratie
6 months
Functie
Provide bandwidth estimations

SoundCloud

Functional

Gebruik

We gebruiken SoundCloud voor audio streaming. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de SoundCloud Privacyverklaring.

Functional

Naam
Expiratie
10 years
Functie
Provide functions across pages
Naam
Expiratie
1 year
Functie
Store language settings

Complianz

Functional

Gebruik

We gebruiken Complianz voor cookie consent management. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen. Voor meer informatie, lees de Complianz Privacyverklaring.

Functional

Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Store if a message has been dismissed
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Store accepted cookie policy ID
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Store cookie consent preferences
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Store cookie consent preferences
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Store cookie consent preferences
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Store cookie consent preferences
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Read to determine which cookie banner to show

WooCommerce

Functional

Gebruik

We gebruiken WooCommerce voor webshop management. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functional

Naam
Expiratie
session
Functie
Store performed actions on the website
Naam
Expiratie
session
Functie
Store items in shopping cart
Naam
Expiratie
1 day
Functie
Store items in shopping cart

Automattic

Statistieken

Gebruik

We gebruiken Automattic voor website development. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Automattic Privacyverklaring.

Statistieken

Naam
Expiratie
sessie
Functie
Opslaan van taalvoorkeuren

Google Fonts

Marketing/Tracking

Gebruik

We gebruiken Google Fonts voor display of webfonts. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google Fonts Privacyverklaring.

Marketing/Tracking

Naam
Expiratie
expires immediately
Functie
Read user IP address

Pardot

Functioneel, Marketing/Tracking, Functional

Gebruik

We gebruiken Pardot voor remarketing. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Pardot Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Expiratie
sessie
Functie
Opslaan en volgen of het browser tabblad actief is

Marketing/Tracking

Naam
Expiratie
various
Functie
Store a unique user ID

Functional

Naam
Expiratie
persistent
Functie
Provide protection against hackers

Google Adsense

Marketing/Tracking

Gebruik

We gebruiken Google Adsense voor showing advertisements. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google Adsense Privacyverklaring.

Marketing/Tracking

Naam
Expiratie
permanent
Functie
Opslaan van taalvoorkeuren
Naam
Expiratie
persistent
Functie
Provide ad delivery or retargeting

cxense

Marketing/Tracking

Gebruik

We gebruiken cxense voor affiliate marketing. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de cxense Privacyverklaring.

Marketing/Tracking

Naam
Expiratie
1 jaar
Functie
Opslaan van gebruiksgeschiedenis
Naam
Expiratie
1 jaar
Functie
Opslaan van een unieke gebruikers ID
Naam
Expiratie
sessie
Functie
Opslaan en volgen van de identiteit van bezoekers

Snowplow

Statistieken, Marketing/Tracking

Gebruik

We gebruiken Snowplow voor website statistics. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Snowplow Privacyverklaring.

Statistieken

Naam
Expiratie
2 jaren
Functie
Opslaan van een unieke gebruikers ID
Naam
Expiratie
2 jaren
Functie
Opslaan van een unieke gebruikers ID
Naam
Expiratie
30 minuten
Functie
Opslaan van een unieke sessie ID

Marketing/Tracking

Naam
Expiratie
1 year
Functie
Store and track visits across websites
Naam
Expiratie
1 year
Functie
Store and track visits across websites
Naam
Expiratie
1 year
Functie
Store and track visits across websites

Wistia

Marketing/Tracking, Statistieken

Gebruik

We gebruiken Wistia voor video display. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Wistia Privacyverklaring.

Marketing/Tracking

Naam
Expiratie
persistent
Functie
Store performed actions on the website

Statistieken

Naam
Expiratie
permanent
Functie
Opslaan of de gebruiker de ingesloten inhoud heeft gezien

Atlassian Jira Servicedesk

Statistics

Gebruik

We gebruiken Atlassian Jira Servicedesk voor customer support management. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Doel wordt onderzocht

Naam
Expiratie
Functie

Statistics

Naam
Expiratie
1 year
Functie
Store last visit

Microsoft Clarity

Marketing/Tracking

Gebruik

We gebruiken Microsoft Clarity voor heat maps and screen recordings. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Microsoft Clarity Privacyverklaring.

Marketing/Tracking

Naam
Expiratie
1 jaar
Functie
Opslaan van een unieke gebruikers ID
Naam
Expiratie
1 year
Functie
Store and track visits across websites
Naam
Expiratie
1 year
Functie
Store and track visits across websites

Diversen

Functioneel, Functional, Marketing/Tracking

Gebruik

Delen van gegevens

Het delen van gegevens is in afwachting van onderzoek

Functioneel

Naam
wptdt
Expiratie
1 jaar
Functie
Opslaan van taalvoorkeuren
Naam
rll
Expiratie
1 jaar
Functie
Volgen van acties door gebruikers op een webpagina
Naam
auth0_nonce
Expiratie
1 jaar
Functie
Opslaan van taalvoorkeuren
Naam
loglevel
Expiratie
permanent
Functie
Provide ad delivery or retargeting
Naam
graphiql:historyPaneOpen
Expiratie
permanent
Functie
Provide ad delivery or retargeting
Naam
graphiql:variables
Expiratie
permanent
Functie
Provide ad delivery or retargeting
Naam
graphiql:docExplorerOpen
Expiratie
permanent
Functie
Provide ad delivery or retargeting
Naam
e6e2d3be-a228-46d7-bd43-074254fa63e4
Expiratie
permanent
Functie
Provide ad delivery or retargeting
Naam
_fw_crm_v
Expiratie
permanent
Functie
Provide ad delivery or retargeting
Naam
calltrk_referrer
Expiratie
permanent
Functie
Provide ad delivery or retargeting
Naam
calltrk_landing
Expiratie
permanent
Functie
Provide ad delivery or retargeting
Naam
cX_partner
Expiratie
1 jaar
Functie
Opslaan van taalvoorkeuren
Naam
_otui
Expiratie
permanent
Functie
Opslaan van taalvoorkeuren
Naam
zss.1
Expiratie
1 jaar
Functie
Store and track visits across websites
Naam
is_internal_traffic
Expiratie
1 jaar
Functie
Store and track visits across websites
Naam
zcl.1
Expiratie
1 jaar
Functie
Store and track visits across websites
Naam
zss_1
Expiratie
1 jaar
Functie
Store and track visits across websites
Naam
zcl_1
Expiratie
1 jaar
Functie
Store and track visits across websites
Naam
ln_or
Expiratie
1 jaar
Functie
Store and track visits across websites

Doel wordt onderzocht

Naam
a0rc
Expiratie
Functie
Naam
Expiratie
Functie
Naam
Expiratie
Functie
Naam
Expiratie
Functie
Naam
Expiratie
Functie
Naam
Expiratie
Functie
Naam
Expiratie
Functie
Naam
cmplz_banner-status
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
geo-location
Expiratie
Functie
Naam
cmplz_consented_services
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_policy_id
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_statistics
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_preferences
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_functional
Expiratie
365 dagen
Functie

Functional

Naam
cookie_en
Expiratie
1 year
Functie
Opslaan van taalvoorkeuren
Naam
topbanner
Expiratie
1 year
Functie
Opslaan of een bericht is verborgen
Naam
Auth0WPSettingsTab
Expiratie
1 jaar
Functie
Opslaan van taalvoorkeuren
Naam
_fbp
Expiratie
1 jaar
Functie
Opslaan van taalvoorkeuren
Naam
_otor
Expiratie
expires immediately
Functie
Provide functions across pages

Marketing/Tracking

Naam
graphiql:editorFlex
Expiratie
geen
Functie
Vraagt het IP adres van de gebruiker op
Naam
graphiql:variableEditorHeight
Expiratie
geen
Functie
Vraagt het IP adres van de gebruiker op
Naam
graphiql:graphiqlCodeExporterOpen
Expiratie
geen
Functie
Vraagt het IP adres van de gebruiker op
Naam
graphiql:operationName
Expiratie
geen
Functie
Vraagt het IP adres van de gebruiker op
Naam
graphiql:queries
Expiratie
geen
Functie
Vraagt het IP adres van de gebruiker op
Naam
graphiql:query
Expiratie
geen
Functie
Vraagt het IP adres van de gebruiker op
Naam
graphiql:docExplorerWidth
Expiratie
geen
Functie
Vraagt het IP adres van de gebruiker op

8.7    Beheer jouw consent cookies

9.    Jouw rechten

9.1    Inzage, rectificatie en verwijdering

Je hebt het recht om NLinBusiness te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens. Indien de persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn heb je het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om NLinBusiness te verzoeken om de persoonsgegevens te wissen (‘recht om vergeten te worden’).

9.2    Dataportabiliteit

Je hebt onder bepaalde omstandigheden (genoemd in artikel 20 AVG) ook het recht om NLinBusiness te verzoeken de persoonsgegevens die je aan NLinBusiness hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm aan jou of een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen (‘gegevensoverdraagbaarheid’).

9.3    Intrekken toestemming

Voor zover de verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, heb je allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van jouw toestemming vóór de intrekking daarvan.

9.4    Beperking van de verwerking

Je hebt het recht om NLinBusiness te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de persoonsgegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, NLinBusiness jouw persoonsgegevens niet meer nodig heeft of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

10.    Klachten

Indien je gebruik wilt maken van de hiervoor genoemde rechten kan je contact opnemen met NLinBusiness. De contactgegevens tref je in artikel 13.

Je hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

11.    Links en websites van derden

Deze Privacy- en Cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites zijn verbonden. NLinBusiness kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. NLinBusiness raadt je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

12.    Wijzigingen

NLinBusiness houdt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

13.    Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van de hierboven genoemde rechten, kan je contact opnemen met NLinBusiness via:

(a) Post:

Stichting NLinBusiness

Betr. Privacy

Postbus 93022

2509 AA Den Haag

(b) E-mail: privacy@nlinbusiness.com

(c) Telefoon: 070-3490220